24/7  support@balkan.domains
Количка е празна
Подновяване на домeйн Личен кабинет

Балкански Домейни - Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ „Балкански Домейни“ ООД УСЛУГИ

(в сила от 26/03/2016)

Уважаеми клиенти,

Молим да се запознаете обстойно с описаните по-долу условия. С приемането им Вие сключвате договор с „Балкански Домейни“ ООД, от който за Вас възникват посочените по-долу права и задължения.

Препратка към настоящите Общи условия е публикувана на началната Интернет страницата на „Балкански Домейни“ ООД.

Настоящият документ съдържа следните раздели:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРИРАНЕ, ТРАНСФЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОМЕЙН ИМЕНА
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ХОСТИНГ“
ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНИЯ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Цел
Настоящият документ урежда отношенията между „Балкански Домейни“ ООД (наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИКЪТ или Балкански Домейни) и потребителите на сайта balkan.domains и ползвателите на предоставяните услуги (наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛЯТ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ).

Данни на ДОСТАВЧИКА
Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Балкански Домейни“ ООД

Администратор на лични данни
Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни с Удостоверение за лични данни.

Надзорни органи
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg;

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков″ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22,

Интернет страница: www.kzp.bg

УСЛУГИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Видове услуги, предлагани от Балкански Домейни
Балкански Домейни предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ срещу заплащане следните услуги (Услугите):
Регистрация и трансфер на домейн имена;
Хостинг;
Електронна поща;
Регистрация SSL;

Услугите по т. 1.1. по-горе се предоставят в съответствие с настоящите Общи условия, както и с посочените на съответните продуктови и информационни Интернет страници в balkan.domains спецификации и изисквания за експлоатация на конкретните услуги и след регистрация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Предоставяните услуги не включват осигуряване на компютърно оборудване и достъп до Интернет от страна на ДОСТАВЧИКА.
Цената на всяка услуга, както и приложимите промоции и отстъпки, се обявяват на съответната Интернет страница на ДОСТАВЧИКА. Промени в цените на услугите не засягат цената на услуга, която вече е заплатена, за срока на предплатения период.

Регистрация на ПОЛЗВАТЕЛ. Съгласие с Общите условия
За използване на някоя от услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе изискваните данни и информация в съответната електронна регистрационна форма на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, като отбележи и съгласието си с настоящите Общи условия.
В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е юридическо лице, действията по регистрация имат обвързващо действие за него и ако заявката е подписана от служител на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който няма представителна власт, но това е в кръга на служебните му задължения.
При попълване на регистрационната форма ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да посочи действителен и активен имейл адрес за кореспонденция. На този имейл ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получава уведомления и други електронни съобщения от страна на ДОСТАВЧИКА.
Преди завършване на регистрацията си ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да потвърди, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия, и че се задължава да ги спазва при ползването на Услугите, чрез отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия за предоставяните от Балкански Домейни услуги“.
При получаване на електронното изявление на ПОЛЗВАТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ незабавно изпраща на посочения имейл адрес за кореспонденция информация относно номера на поръчката, избраната услуга и нейните конкретни характеристики, цената и избрания начин за плащане, срокът за плащане и срокът, за който е сключен договорът, както и данни за кореспонденция с ДОСТАВЧИКА.
Така направеното съгласие се записва от ДОСТАВЧИКА на технически носител чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, който позволява неговото последващо възпроизвеждане. Този документ представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
ДОСТАВЧИКЪТ съхранява на своя сървър IP адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия.
Сключване на договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ. Цени и прекратяване
Договорът между страните се счита за сключен от момента на получаване от ДОСТАВЧИКА на електронното изявление на ПОЛУЧАТЕЛЯ за съгласие с настоящите Общи условия.
Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се сключва на български език.
Цената на услугата се заплаща в съответствие с правилата, определени в Раздел E на настоящите Общи условия.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се откаже от сключения договор по направена поръчка за услуга във всеки един момент преди извършване на плащането на цената на услугата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Интелектуална собственост
Материалите, представени на Интернет страницата на Балкански Домейни, включително, но не само, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки, са собственост на ДОСТАВЧИКА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и приложимото законодателство в областта на интелектуалната собственост.

Конфиденциалност
ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на получаване на услугите или във връзка с тях.
Страните декларират, че информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнение на договора, е конфиденциална и се задължават да я пазят (да не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица.)/
Действие на настоящите Общи условия. Изменение на настоящите Общи условия
ДОСТАВЧИКЪТ може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, за което се задължава да уведоми всички ПОЛЗВАТЕЛИ чрез публикуване на интернет сайта си и чрез изпращане на електронно съобщение на посочените в регистрационните форми имейл адреси за кореспонденция.
ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълнение или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо тях след надлежното уведомяване по т. 2.1. по-горе и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че не е необходимо електронните съобщения по т. 2.1. по-горе да бъдат подписани с електронен подпис, за да произведат действие спрямо него.
Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Приложимо право и компетентен съд
Настоящият договор следва се подчинява на и се тълкува по всички въпроси в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.
Всички спорове, породени от тази Общи условия или отнасящи се до договора между страните, следва да бъдат разрешавани чрез преговори между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ и по взаимно споразумение в писмена форма. Ако това се окаже невъзможно, споровете следва да бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО РЕГИСТРИРАНЕ, ТРАНСФЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОМЕЙН ИМЕНА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел на документа
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Балкански Домейни“ ООД, (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или Балкански Домейни) и ползвателите на услугата (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛЯТ или ПОЛЗВАТЕЛИТЕ) във връзка с предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги по регистриране, трансфер и управление на домейн имена (Услугите).

Данни на ДОСТАВЧИКА
Всички данни на ДОСТАВЧИКА са подробно посочени в Раздел A от настоящите Общи условия.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ
Обхват
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу възнаграждение следните услуги:

Справка за свободно име на домейн;
Вписване на домейн име в регистрите на имената на домейни в Интернет;
Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри, със следните функционалности:
управление на препращането от основния адрес на домейна към други Интернет адреси (forwarding);
управление на препращането на електронна поща към домейна;
Конфигуриране на необходимите адреси за използване на домейна за хостинг услуги и електронна поща;
Защита срещу неразрешен трансфер от трети лица;
Трансфер на домейни;
Защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, предоставени от него при регистрация на домейн името, за периода на регистрацията (услугата се заплаща допълнително).
Условия за предоставяне на Услугите
За да бъде възможно ползването на посочените по-горе услуги, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да извърши следните действия:

Да се регистрира на Интернет адрес balkan.domains, в съответствие с условията, посочени в т. II.2. от Раздел A на настоящите Общи условия; и
Да заплати дължимата абонаментна такса съгласно тарифата на ДОСТАВЧИКА, която е налична на следния Интернет адрес: balkan.domains.
Предлагани домейн зони/разширения
Балкански Домейни предлага регистрация на домейн имена с редица разширения, подробно изложени на следния адрес: balkan.domains

РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОМЕЙН ИМЕНА

Активиране на домейна
След извършване на плащането заявеният от ПОЛЗВАТЕЛЯ домейн се вписва в посочените от него регистри на домейн имена в Интернет, при спазване на правилата за регистрация на организацията, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid и др.).
В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заяви и допълнителната услуга „защита на личните данни“, същата се активира от момента на вписване на домейн името в съответния регистър на домейн имена в Интернет, като срокът на ползването й съвпада със срока на действие на домейн регистрацията.
Активирането на домейна се извършва в срок от 24 часа след получаване на плащане по направената от ПОЛЗВАТЕЛЯ заявка. Пълноценното активиране на домейна се извършва до 3 дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.
ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената успешна регистрация на домейна чрез изпращане на електронно съобщение на предварително посочения в регистрационната форма имейл за кореспонденция.
Възможността за дистанционно управление на домейна и неговите параметри е достъпна за ПОЛЗВАТЕЛЯ от момента на вписване на домейна в съответните регистри на имената на домейни в Интернет.
Период на регистрация
Периодът за регистрация на домейн името се заявява предварително от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Домейн имена с разширения в следните области могат да бъдат регистрирани за срок, не по-кратък от 2 (две) години: co.uk, .mobi, .me, както и сродни на тях.
По отношение на домейн имена, регистрирани при промоционални условия, специалната цена е в сила само за първата година на регистрацията. При подновяване за всяка следваща година ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стандартната абонаментна такса.
Потребителско име и парола
ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ име и парола за управление на името на домейна, като посредством попълване на регистрационна форма ПОЛЗВАТЕЛЯТ въвежда цялата необходима за функционирането на домейна информация.
Цялата предоставена от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация в регистрационната форма на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна, става публично достъпна.
В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ загуби името и/или паролата си за управление на домейн името, ДОСТАВЧИКЪТ прилага Процедура за предоставяне на забравени имена и пароли.
Освобождаване от отговорност
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ПОЛЗВАТЕЛЯ в следните случаи:

При регистрацията си ПОЛЗВАТЕЛЯТ е предоставил непълни или неточни данни и това е довело до отказ от регистрация или до прекратяване на регистрация;
Заявеното за регистрация от ПОЛЗВАТЕЛЯ домейн име е било резервирано от трето лице през периода от поръчката до потвърждаване на плащането;
При поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел неправилно име на домейн и в резултат е регистрирано домейн име, което ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е поискал.
Подновяване на регистрация
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да поднови периода, за който е регистриран избрания от него домейн, преди изтичане на заявения срок на регистрация на домейна. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изпрати на ПОЛЗВАТЕЛЯ уведомления на посочения в регистрационната форма имейл, както следва:
Напомняне за изтичане на регистрацията на домейн името 30 дни преди изтичане на срока на регистрация;
Напомняне за изтичане на регистрацията на домейн името 15 дни преди изтичане на срока на регистрация;
Напомняне за изтичане на регистрацията на домейн името в деня, в който изтича срокът на регистрация.
За да се допусне възстановяване на домейн, който не е подновен до датата на изтичане на регистрацията, се изисква допълнително заплащане на наказателни такси. Конкретните условия, както и размерът на дължимите наказателни такси варират в зависимост от условията на съответните регистрари. Някои от таксите са както следва: …
Освен в случаите посочени в т. 4 по-горе ДОСТАВЧИКЪТ е освободен от отговорност и в следните случаи:
Ако уведомленията за изтичане на срока на регистрация по т. 4.1 по-горе не бъдат получени поради промяна на имейла на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за която същият не е уведомил ДОСТАВЧИКА, както и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е предоставил грешни или неточни данни за контакт;
Ако след изтичане на срока на регистрация домейн името е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е променена, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е заплатил своевременно за продължаване на срока на неговата регистрация;
В случай на други последващи неблагоприятни последици за ПОЛЗВАТЕЛЯ, които биха настъпили при на неподновяване на регистриран от ПОЛЗВАТЕЛЯ домейн в указания от регистрара срок.

ТРАНСФЕР НА ДОМЕЙН ИМЕНА

Видове трансфер на домейн имена
Трансфер на домейн на даден ПОЛЗВАТЕЛ от друг доставчик към ДОСТАВЧИКА;
Трансфер на домейн на даден ПОЛЗВАТЕЛ от ДОСТАВЧИКА към друг доставчик;
Трансфер на домейн от ПОЛЗВАТЕЛЯ към трето лице – ползвател;
Трансфер на домейн от трето лице – ползвател, към ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Изисквания
В случай на трансфер на домейни по т. 1.1 по-горе, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да следва инструкциите, посочени в електронните писма, отправени от ДОСТАВЧИКА към ПОЛЗВАТЕЛЯ и да предостави на последния специален код за трансфера. При извършването на такъв трансфер ДОСТАВЧИКЪТ следва предоставената му от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация за насочване на домейна.
При изрично заявление на ПОЛЗВАТЕЛЯ в този смисъл ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извършва трансфер на регистрираното от ПОЛЗВАТЕЛЯ име на домейн към друг доставчик.
ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за успешното приключване на процедурата по трансфер на името на домейн чрез изпращане на електронно съобщение на имейла, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в регистрационната форма.
В случай на трансфер на домейн от ПОЛЗВАТЕЛЯ към трето лице – ползвател, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ различни документи и информация, включително следните:
Удостоверение за права върху името на домейна;
Име и парола за достъп до управлението на името на домейна.
Потвърждение чрез имейл на заявката за трансфер на името на домейн към друг ползвател.
Документ за самоличност или удостоверение за правния статус на ПОЛЗВАТЕЛЯ, или документ за удостоверяване на представителната власт на лицето, представящо се за ПОЛЗВАТЕЛ на името на домейна;
Ценообразуване и процедури по трансфер на домейн имена:
Цените за трансфер на домейн важат за 1 година, освен за разширенията, за които в настоящите Общи условия изрично е посочен различен период за трансфер.
Домейн имената за трансфер трябва да се заявят минимум 7 дни преди датата на изтичането на регистрацията им. Трансферът на домейни в различните зони отнема технологично време от 5 до 14 дни.
Трансферът на домейн от друг доставчик към Балкански Домейни не е обвързано с допълнителни такси и/или комисионни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща само цената за трансфер, като в нея се включва едногодишно подновяване на домейн името от крайната дата на изтичането му. Изключения са домейн имена в разширенията, за които изрично е приложима различна процедура за трансфериране.
Забрана за трансфер
Домейн име не може да бъде изискано за трансфер от Балкански Домейни в следните случаи:
Активирана е „забрана за трансфер на домейн името“ от настоящия регистратор. В този случай е необходимо да се заяви отключване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
Липсва код за трансфер. За да се изиска трансфер на домейн име от Балкански Домейни, е необходимо да се представи специфичен трансферен код (наричан още Auth code, secret key, ERR key и др.), без който е невъзможно авторизирането на домейн името;
Трансферираното домейн име е регистрирано и/или подновено преди по-малко от 60 дни преди изискването на трансфер;
Към датата на заявяване на трансфера трансферираното домейн име е изтекло или предстои изтриването му.
По отношение на определени зони са приложими специфични правила, както следва:
В някои случаи се извършва съкратена процедура на трансфер, наречена MOVE ACTION. Операцията трае до няколко часа след уведомяването на настоящия регистратор на домейна от ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и предоставяне на данни, към които да бъде извършена процедурата.
Домейн имена с разширение .EU не изискват трансферен код за иницииране на трансфер.
Трансфер на домейн имена с разширение .EU може да се изисква не по-късно от 15 дни при изтичането на домейн името.
Домейн имена с разширение .EU се подновяват от датата на извършения трансфер, а не от крайната дата на изтичане им.
Домейн имена с разширение .EU, които работят към единна база данни на световния регистрар, изискват извършване на съкратена процедура на трансфер наречена MOVE COMPANY (TRADE). Операцията трае до няколко дни след заплащането на определена такса към настоящия регистратор на домейна от ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и авторизация посредством електронен адрес.
Домейн имена с разширение .CO.UK могат да бъдат трансферирани за минимален период от 2 (две) години.
Освобождаване от отговорност
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, включително и не дължи връщане на заплатени от ПОЛЗВАТЕЛЯ такси, в случай че поради действията или бездействията на ПОЛЗВАТЕЛЯ или неговия доставчик, името на домейн не бъде трансферирано към Балкански Домейни, включително в следните случаи:

Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е предоставил на ДОСТАВЧИКА специалния код за трансфер на домейн или предоставеният код е неверен;
Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е деактивирал забраната за трансфер на домейн;
Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е декларирал изрично съгласието си за трансфер чрез изпращане на специално електронно съобщение, което се изпраща от регистрара, при който ще се транферира домейнът.
Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че от датата на регистрация на домейна са изминали по-малко от 60 дни.
Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че периодът на регистрация на домейна е изтекъл.
Трансферът на домейн не е реализиран, поради обстоятелството, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отказал заявката за трансфер в специално електронно съобщение, което се изпраща от регистрара, от който ще се трансферира домейнът.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е получил верификационен имейл за трансфера поради:
Не е въвел имейл в полето данни за контакт в регистрационната форма или е въвел имейл, до който ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма достъп;
Верификационният имейл е бил филтриран от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Уведомления
При успешен трансфер ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез изпращане на електронно съобщение на имейла за кореспонденция, посочен в регистрационната форма, и да му предостави данни за управление на трансферирания домейн.
В случай на отказ от трансфер ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за отказа, като изпрати електронно съобщение на имейла за кореспонденция, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в регистрационната форма, като разясни възможните причини и предостави препоръки за отстраняването им.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Предоставяне на информация
ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя информация за своите ПОЛЗВАТЕЛИ, посредством регистрите на имената на домейни в Интернет.
ДОСТАВЧИКЪТ има право да предостави цялата информация за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ си, в случай че същата е поискана от компетентните държавни органи по съответния ред.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва своята Политика за защита на личните данни (Раздел D от настоящите Общи условия) по отношение на личните данни на всички ПОЛЗВАТЕЛИ.
Използване на домейни
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да използва домейна, регистриран от ДОСТАВЧИКА, в съответствие с българското законодателство, приложимото европейско право, правилата на международни организации в Интернет, както и с добрите нрави.
ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови достъпа на ПОЛЗВАТЕЛЯ до домейна, както и да заличи името му от регистрите на имената в Интернет в следните хипотези:
Издадено е съдебно или арбитражно решение или акт на друг държавен орган, с който е постановено спирането на достъпа на ПОЛЗВАТЕЛЯ до домейна или заличаването на домейна;
ДОСТАВЧИКЪТ установи, че сайтът, към който сочи домейн името, се използва в нарушение на разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото европейско право, правилата на международни организации или добрите нрави;
В случай че използването на домейна води до нарушаване на признати и гарантирани права и законни интереси на трети лица, включително търговски марки и авторски права;
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на вреди или пропуснати ползи, настъпили за ПОЛЗВАТЕЛЯ в резултат от спиране на достъпа до домейна поради някоя от посочените в т. 2.2 по-горе причини.
Верификация на ПОЛЗВАТЕЛЯ
ДОСТАВЧИКЪТ има право да извършва спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ действия по потвърждение (верификация) на данните, представени от последния при регистрацията на домейна, включително: имейл, контакти (т. нар. WHOIS информация за притежателя на домейна);
Верификацията на данните за контакт на ПОЛЗВАТЕЛЯ се извършва от ДОСТАВЧИКА в изпълнение на изискванията, установени в правилата на организацията ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en), поддържаща следните области на домейн имена: .com, .net, .org, .info, .biz, .aero, .asia, .cat, .coop, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .post, .pro, .tel, .travel, ….
Потвърждение (верификация) на данните за контакт на ПОЛЗВАТЕЛЯ се извършва от ДОСТАВЧИКА само спрямо посочените в т. 3.2 по-горе области на домейн имена само в следните случаи:
при регистрация на ново домейн име;
при трансфер на домейн име между Доставчика и други лица, предоставящи услуги по регистрация на домейни, по реда на Раздел IV. от настоящите общо условия;
при промени в съществуващите данни за контакт на ПОЛЗВАТЕЛЯ (в т.нар. WHOIS информация).
Извън хипотезите по т. 3.3 по-горе по своя преценка ДОСТАВЧИКЪТ може да извършва верификация на данните за контакт на ПОЛЗВАТЕЛИ с вече регистрирани домейн имена на годишна база.
Процесът на потвърждение (верификация) на данните на ПОЛЗВАТЕЛЯ е следният:
ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес електронно съобщение (verification e-mail), което съдържа инструкции за процеса на верификация, както и линк за потвърждаване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на данните за притежавания от него домейн.
В 15-дневен срок от получаване на съобщението по т. 3.5.1 по-горе ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да потвърди валидността на посочения от него имейл адрес чрез отваряне на линка, посочен в електронното съобщение.
В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не извърши изисканото потвърждаване, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща две напомнителни съобщения както следва: (1) 7 дни преди изтичане на срока по т. 3.5.2. по-горе; и (2) 4 дни преди изтичане на срока по т. 3.5.2 по-горе.
Потвърждението на данните за контакт по т. 3.5.2. по-горе има действие по отношение на всички регистрирани от ПОЛЗВАТЕЛЯ домейни, за които е посочен същият имейл за контакт.
Регистрацията на домейна на ПОЛЗВАТЕЛЯ се спира едностранно от ДОСТАВЧИКА, ако в предоставения 15-дневен срок ПОЛЗВАТЕЛЯТ не извърши потвърждаването съгласно т. 3.5.2 по-горе. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява регистрацията, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ докаже валидността и истинността на данните за контакт, включително на посочения имейл адрес.
Ако изпратеното от ДОСТАВЧИКА електронно съобщение не може да бъде доставено на имейл адреса, посочен в данните за контакт, поради невалидност или друга обективна причина, то Д0СТАВЧИКЪТ има право да прекрати регистрацията на домейна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Прекратяване на договора
Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява в следните случаи:
С изтичане на срока на договора в съответствие с избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ период на регистрация на домейн името;
При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;
По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
При обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява своите задължения;
При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се откаже едностранно от договора само в срока по т. II.3.4 от Раздел A на настоящите Общи условия. В случай на отказ от услугите, всички суми, заплатени от ПОЛЗВАТЕЛЯ за регистрация или трансфер на домейн име(на), не подлежат на връщане, освен ако услугата по регистрация или трансфер на домейн името не е извършена.
ДОСТАВЧИКЪТ има право без предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, правилата на международни организации, както и добрите нрави.
Отговорност. Освобождаване от отговорност
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА за всички щети или разходи, включително, но не само съдебни разноски и адвокатски хонорари, в случай на съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), свързани със следните хипотези:
Неизпълнение на някое от задълженията по договора между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА;
Нарушение на авторски или сродни на тях права, както и други права на интелектуалната собственост от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
Неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя услугата през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически и други обективни причини, включително и разпореждания на компетентни държавни или общински органи.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Приложими правила
В допълнение към разпоредбата на т. III.4. от Раздел A на настоящите Общи условия ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че спрямо тях се прилагат правилата за регистрация, трансфер, управление и решаване на спорове за съответната област за имена на домейни, както и всички други документи на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid, Register.bg и др.), които са налични на следния Интернет адрес: ….

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ХОСТИНГ“ - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел на документа
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Балкански Домейни“ ООД, (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или Балкански Домейни) и ползвателите на услугата (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛЯТ или ПОЛЗВАТЕЛИТЕ) във връзка с предоставяната от ДОСТАВЧИКА услуга „Хостинг“ (Услугата).

Данни на ДОСТАВЧИКА
Всички данни на ДОСТАВЧИКА са подробно посочени в т. I.2 от Раздел A на настоящите Общи условия.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

Обхват на услугата
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу възнаграждение услугата „Хостинг“, като извършва следните дейности:
Предоставя свободно пространство на сървър на ДОСТАВЧИКА, на което ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;
Предоставя достъп до административен/контролен панел за публикуване, обработване и разпореждане с информацията, споделена на предоставеното пространство;
Предоставя възможност за използване на електронна поща;
Предоставянето на услугата по т. 1.1 по-горе не включва предоставянето на име на домейн.
Характеристики на услугата
Спецификациите на предоставяната от ДОСТАВЧИКА услуга зависят от конкретния абонаментен план, избран от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Подробно описание на абонаментните планове и характеристиките на всеки от тях е налично на следния Интернет адрес: ….
ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услугата в рамките на добросъвестното, разумно и прието в практиката потребление.
При установяване на отклонение от ползването на услугата по т. 1.1.3 по-горе ДОСТАВЧИКЪТ има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.
Активиране и ползване на услугата
Условията за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛ са представени в т. II.2 от Раздел A от настоящите Общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ потребителско име и парола за достъп до административния/контролния панел, чрез който дистанционно се управлява сайтът на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
След активиране на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ до имейл адреса за кореспонденция, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, се изпраща електронно съобщение, което съдържа номера на поръчката/заявката, дължимата абонаментна такса, начините на плащане.
Услугата се активира при получаване на плащането за избраната от ПОЛЗВАТЕЛЯ услуга.
След активиране на услугата ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на имейла за кореспонденция, посочен в регистрационната форма, потребителското име и паролата, чрез които ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва услугата.
Чрез въвеждане на потребителското име и паролата в страницата за оторизация на административния/контролния панел ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до виртуални инструменти за конфигуриране на услугата и/или допълване и управление на съдържанието, разположено от ПОЛЗВАТЕЛЯ на сървър на ДОСТАВЧИКА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам осигурява оборудването за достъп до услугата и нейното управление.
Потребителско име и парола
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може свободно да променя потребителското име и паролата, предоставени от ДОСТАВЧИКА при активиране на услугата.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да полага дължимата грижа и да предприема мерки, необходими за опазване на потребителското име и паролата.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не разкрива на трети лица потребителското име и паролата си и да уведоми ДОСТАВЧИКА незабавно в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.
Предвид задълженията по т. 4.3 по-горе ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своето потребителско име и/или парола, ДОСТАВЧИКЪТ може да приложи Процедура за изгубени или забравени имена и пароли, налична на …..
Архивиране
В допълнение на услугата ДОСТАВЧИКЪТ предоставя и ежедневен архив/backup. Платформата на ДОСТАВЧИКА извършва няколко архива върху собственото му оборудване през определен период от време.
ДОСТАВЧИКЪТ съхранява направените архиви за свои нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, при възникване на технически проблем в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица, целящи да навредят на ДОСТАВЧИКА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да съхранява отделни резервни копия на информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.
ДОСТАВЧИКЪТ няма да архивира и съхранява файлове, които могат да доведат до влошаване на работата на устройствата, които извършват периодичен архив на данни, включително, но не само следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.
ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира архивиране и съхранение на бази данни, които надвишават размер от 1024 mb поотделно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Права на ПОЛЗВАТЕЛЯ
ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да споделя информация чрез записването й на предоставеното от ДОСТАВЧИКА пространство на сървър, свързан към Интернет, с изключение на информацията, посочена в т. 3.1 по-долу.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да записва информацията по т. 1.1. по-горе и посредством специализиран софтуер, доколкото това не нарушава функционирането и сигурността на сървъра.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва предоставената услуга и електронна поща в рамките на параметрите на избрания абонаментен план. Подробна информация относно абонаментните планове, предлагани от ДОСТАВЧИКА и техните характеристики е налична на следния Интернет адрес: ……
Задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да въведе вярно и пълно данните, изисквани в регистрационната форма, и в случай на промяна, да актуализира предоставената информация в срок до 3 работни дни.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на услугата абонаментна такса.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да използва услугата добросъвестно и по предназначение, като използва технологии, които са в съответствие със съвременните изисквания за сигурност, функционалности ефективност. Създаваните от ПОЛЗВАТЕЛЯ сайтове не следва да създават натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприето в практиката потребление на услугата „Хостинг“.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да пази архив на своята информация, съдържаща се на сървърите на ДОСТАВЧИКА, отделно от архивите, поддържани и предоставяни от ДОСТАВЧИКА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява при ползване на услугата да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки известен му случай на извършено или скрито нарушение при използването на услугата, както и да
Забрана за публикуване на определено съдържание
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва услугата за публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да е начин на данни съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които:
Нарушават права и законни интереси на трети лица, включително авторски или сродни на тях права, запазени марки, патенти или други права на интелектуалната собственост, право на собственост, както и други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
Представляват търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
Съдържат вируси, хакерски програми и архиви или други рискови програми или техни компоненти;
Са свързани с публикуване или трансфер на порнографски или нелегални материали;
Съдържат софтуер за изпращане на нежелана поща „СПАМ“;
Съдържат онлайн игри (по смисъла на настоящите Общи условия организирането на промоции, викторини и т.н. не представлява онлайн игра);
Позволяват файлов download или стриимване на аудио и/или видео, както и торент линкове;
Съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията на Република България, законите или международни актове;
Съдържат призив към насилствена промяна на конституционно установения ред или към извършване на престъпление и други.
Противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала в Интернет или добрите нрави;
При използването на услугата ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от други ПОЛЗВАТЕЛИ.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва услугата за създаване на „прокси“ и стартиране на резидентни програми.
Забрана за изпращане на нежелани търговски съобщения
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва услугата за изпращане на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите („СПАМ“/”SPAM”) от сървъри, принадлежащи на ДОСТАВЧИКА, включително спорадично или масово изпращане на такива съобщения.
 С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица без предварителното им изрично съгласие за това чрез използване на предоставения от ДОСТАВЧИКА пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на ПОЛЗВАТЕЛЯ кореспонденция, водена чрез него.
Нарушаването на това изискване представлява основание за временно преустановяване на предоставяната услуга, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ. При повторно действие ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Права на ДОСТАВЧИКА
С цел повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на възникнали промени или други, свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ може временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата до отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването;
Във всеки момент преди, по време и след предоставяне на услугата ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
В случай на неплащане на заявена услуга в срок от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървъра на ДОСТАВЧИКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до контролния панел на услугата.

При наличие на основателно предположение, че поведението на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ползване на услугата би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали съгласно приложимото законодателство.

Задължения на ДОСТАВЧИКА
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури свързаност на сървъра към Интернет и изправност на техническото оборудване, в съответствие със спецификите на избрания абонаментен план, и да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ за нормално ползване на заявената и заплатена услуга при стриктно спазване на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя техническа поддръжка на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ съгласно избрания абонаментен план.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предприеме необходимите мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни и Раздел D от настоящите Общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочения в регистрационната форма имейл в случай на преустановяване или ограничаване на достъпа му до услугата, както и за причините за това.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Отговорност. Освобождаване от отговорност
ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, но не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от ПОЛЗВАТЕЛЯ Интернет/уеб приложения.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за следното:
Унищожаване или загуба по независещи от ДОСТАВЧИКА причини на данни, собственост на ПОЛЗВАТЕЛЯ, които се намират на сървър на ДОСТАВЧИКА;
Начина, по който ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва услугата и за всички последствия от това, включително неспособността на ПОЛЗВАТЕЛЯ да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в ДОСТАВЧИКА;
Сигурността на предаваната през Интернет информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите на автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, включително и в случай на неправомерни действия, които застрашават сигурността на устройства, мрежи и записи;
Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана информация;
Вреди причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица;
Достъп до информация или загуба или промяна на данни или параметри на предоставяните услуги, които са настъпили вследствие от фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от наличните обстоятелства може да се съди, че това е именно ПОЛЗВАТЕЛЯТ или негов представител.
Неправомерни действия на трети лица, включително получаване на неразрешен достъп, пренасяне или разпространение на компютърни вируси и други, които са успели да преодолеят антивирусните програми, използвани от системата на ДОСТАВЧИКА за защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност в следните случаи:
При претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на предявени искове или изплатени обезщетения на трети лица във връзка с нерегламентирано ползване от ПОЛЗВАТЕЛЯ на услугите на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи обезщетение на ДОСТАВЧИКА и на всички засегнати трети лица.
При настъпили вреди, причинени в следствие на ползване на услугата от трети лица, на които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
Форсмажор
ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор), включително пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на ДОСТАВЧИКА, както и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

Прекратяване на договора
Договорът за предоставяне на услугата се прекратява в следните случаи:
С изтичане на срока на избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ абонамент;
По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
При обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява своите задължения;
При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
Едностранно от ДОСТАВЧИКА в посочените в настоящите Общи условия случаи;
Едностранно от ПОЛЗВАТЕЛЯ при условията на т. 2.2 и т. 2.3. по-долу.
При едностранно прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ преди изтичане на срока на договора, същият дължи на ДОСТАВЧИКА изплащане на абонаментната такса за оставащия период на ползване на услугата. В случай че услугата е изцяло предплатена, ДОСТАВЧИКЪТ не дължи връщане на абонаментната такса или част от нея.
Извън случаите по т. II.3.4. от Раздел A на настоящите Общи условия ПОЗЛВАТЕЛЯТ може без да дължи неустойка да се откаже от сключения договор във всеки един момент, дори след извършване на плащане, до изтичането на срок от 30 дни от датата на активиране на услугата. В този случай всички банкови и други такси, свързани с връщане на платени от ПОЛЗВАТЕЛЯ суми са за негова сметка.


ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНИЯ
Цена на услугите
Цените на услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА, могат да бъдат намерени на следните Интернет страници: http://bg.balkan.domains/bg/hosting.aspx. Цените на услугите, посочени на Интернет страниците на ДОСТАВЧИКА и в потвърждението на заявката, което ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на имейла за кореспонденция на ПОЛЗВАТЕЛЯ, са окончателни, не подлежат на договаряне и включват всички приложими данъци и такси.
Задължение за плащане
ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да заплати заявените услуги в 14-дневен срок от получаване на потвърждението по т. II.2.4 от Раздел A на настоящите Общи условия.
Неплащането на дължимата такса в срока по т. 1.1. по-горе се счита за отказ от сключения с ДОСТАВЧИКА договор. След изтичането на този срок направената заявка се деактивира автоматично и ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще следва да попълни регистрационната форма отново, ако желае да ползва услугите на ДОСТАВЧИКА.
Методи на плащане
Плащането на услугите може да бъде извършено по всеки един от изложените на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА методи (вж. …..), като при всеки метод ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да посочи кода на направената заявка, който е получил от ДОСТАВЧИКА.
В случай че е договорено периодично месечно плащане с кредитна карта, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да декларира начина на потвърждение на всяко плащане.
Промоции и специфични случаи

Фактуриране
В срок от 5 дни от получаване на плащането от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура за предоставяните услуги.
Фактурата по т. 6.1. по-горе се издава в електронен вид в съответствие с чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, както и чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
Фактурите се изпращат на имейл адреса за кореспонденция, посочен в регистрационната форма на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
@ 2014 - 2019 balkan.domains